Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Invest B.V. Gevestigd te Tilburg. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 76217620.

ARTIKEL 1 – Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

ARTIKEL 2 – Wat betekenen bepaalde begrippen?

ARTIKEL 3 – Hoe regelen de verkoper en u de opdracht?

ARTIKEL 4 – Heeft u bedenktijd?

ARTIKEL 5 – Welke verplichtingen heeft de verkoper?

ARTIKEL 6 – Welke verplichtingen heeft u?

ARTIKEL 7 – Welke werkzaamheden voert de verkoper uit?

ARTIKEL 8 – Welke bijzondere regels gelden bij een taxatie?

ARTIKEL 9 – Wanneer heeft de verkoper de opdracht vervuld?

ARTIKEL 10 – Welke kosten brengt de verkoper in rekening?

ARTIKEL 12 – Wat doet de verkoper als u niet op tijd betaalt?

ARTIKEL 13 – Kunt u de koop of bemiddelingsopdracht intrekken?

ARTIKEL 14 – Wat gebeurt er als een tot stand gekomen koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt?

ARTIKEL 15 – Wat gebeurt er als de roerende / onroerende zaak aan een van de eigenaren, de partner of een derde wordt toebedeeld?

ARTIKEL 16 – Wat gebeurt er als u overlijdt?

ARTIKEL 17 – Wat gebeurt er als u een geschil met de verkoper heeft?

ARTIKEL 18 – Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd?

ARTIKEL 19 – Wat zijn de leveringsvoorwaarden bij aankoop?

 

ARTIKEL 1 – WANNEER ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die een particuliere klant verleent aan een verkoper in roerende / onroerende zaken.

 1. Deze algemene voorwaarden vormen een onderdeel van de (pre)contractuele relatie tussen Invest B.V., hierna te noemen verkoper en de potentiële koper, hierna te noemen koper met betrekking tot de verkoop van roerende / onroerende zaken.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk, schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden niet voor meer dan één transactie.
 3. Rechten en verplichtingen die uit de met de koper gesloten overeenkomst voortvloeien en waarvan deze voorwaarden deel uitmaken kunnen door deze niet dan met uitdrukkelijke toestemming van verkoper aan derden worden overgedragen. Op dezelfde wijze zijn deze rechten en verplichtingen niet vatbaar voor overgang van rechtswegen.

ARTIKEL 2 – WAT BETEKENEN BEPAALDE BEGRIPPEN?

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Particuliere klant: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument).
 2. Verkoper: een verkoper of taxateur dan wel het bedrijf van een verkoper. Een verkoper behartigt de belangen van zijn opdrachtgever.
 3. Loon: de vergoeding die de consument aan de verkoper betaalt voor zijn dienstverlening exclusief bijkomende kosten. Loon wordt in de praktijk vaak ‘courtage’ of ‘honorarium’ genoemd.
 4. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. 

ARTIKEL 3 – HOE REGELEN DE VERKOPER EN U DE OPDRACHT?

 • De verkoper legt de opdracht schriftelijk vast. Daarbij geeft hij aan dat deze algemene voorwaarden van kracht zijn.
 • De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het loon en de kosten. Geeft u de verkoper later opdracht om andere of aanvullende diensten uit te voeren? Dan bevestigt de verkoper dit schriftelijk aan u, inclusief de prijsafspraken voor deze dienstverlening. De verkoper kan daarbij gebruik maken van een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden.
 • Het loon en de kosten in de opdracht zijn inclusief BTW.
 • Als u het aanbod van de verkoper aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet de verkoper kunnen aantonen dat u het aanbod heeft aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft u de verkoper niets te betalen.
 • U ontvangt deze algemene voorwaarden bij het aanbod van de verkoper.

ARTIKEL 4 – HEEFT U BEDENKTIJD?

 1. In sommige gevallen heeft u een wettelijke bedenktijd van veertien dagen waarin u van de opdracht af kunt zien. In de opdracht staat of u wel of geen bedenktijd heeft.
 2. Heeft u volgens de wet recht op bedenktijd en heeft de verkoper u daar niet over geïnformeerd? Dan wordt de bedenktijd verlengd tot maximaal één jaar nadat u de opdracht gegeven heeft. Ontvangt u de informatie later alsnog? Dan krijgt u op dat moment alsnog een bedenktijd van veertien dagen.
 3. Wilt u de opdracht binnen de bedenktijd ontbinden? Dan moet u dat binnen de bedenktijd schriftelijk aan de verkoper melden. U kunt daarvoor een door de verkoper verstrekt formulier gebruiken.

ARTIKEL 5 – WELKE VERPLICHTINGEN HEEFT DE VERKOPER?

 1. De verkoper voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit. Hij behartigt hierbij uw belangen.
 2. De verkoper houdt u regelmatig op de hoogte van de vorderingen.
 3. De verkoper is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
 4. De verkoper houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen.
 5. De verkoper mag niet namens u een overeenkomst sluiten, tenzij u hiervoor een schriftelijke volmacht heeft gegeven.

ARTIKEL 6 – WELKE VERPLICHTINGEN HEEFT U ALS KOPER?

 1. U geeft de verkoper alle informatie die hij nodig heeft om de opdracht uit te voeren.
 2. Tenzij u schriftelijk iets anders afspreekt, mag u geen activiteiten ontplooien die de verkoper bij het vervullen van zijn opdracht kunnen hinderen. U mag bijvoorbeeld geen gebruik maken van een andere verkoper.
 3. U stelt de verkoper in staat zijn verplichtingen in het kader van de WWFT en eventuele andere wettelijke verplichtingen te vervullen.
 4. Als uw pand of perceel verkocht is en de koper een beroep doet op een ontbindende of opschortende voorwaarde in de koopovereenkomst of op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd, moet u dit direct schriftelijk aan de verkoper melden.

ARTIKEL 7 – WELKE WERKZAAMHEDEN VOERT DE VERKOPER UIT?

 1. De verkoper voert voor het afgesproken bedrag de werkzaamheden uit die nodig zijn voor de vervulling van de opdracht. De opdracht betreft een koop of verkoop.
 2. Alle aanvullende werkzaamheden worden duidelijk, begrijpelijk en zo concreet als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk vastgelegd.
 3. Als sprake is van een opdracht tot bemiddeling, omvat de opdracht altijd de volgende werkzaamheden:
 • het beoordelen van de waarde van de roerende / onroerende zaak;
 • het geven van advies over (het voeren van) de onderhandelingen;
 • het voeren van onderhandelingen.
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen omvat de opdracht tot bemiddeling daarnaast ten minste de volgende werkzaamheden:
 • het uitvoeren van de benodigde promotionele activiteiten en het verzorgen van het benodigde promotiemateriaal;
 • Informatie verzamelen en opvragen over juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten betreffende de roerende / onroerende zaak en hierover zo nodig informeren;
 • Indien van toepassing: het helpen bij het verkrijgen van een energielabel of energieprestatiecertificaat;
 • het verzorgen en begeleiden van bezichtigingen;
 • advies geven over en het opstellen van de (koop- of huur)overeenkomst;
 • het begeleiden bij de afwikkeling van de (ver)koop en (ver)huur. 

ARTIKEL 8 – WELKE BIJZONDERE REGELS GELDEN BIJ EEN TAXATIE?

 1. Een taxatie van een roerende / onroerende zaak is het schatten van de marktwaarde en het in een gangbaar modelrapport vastleggen van die waarde. U kunt een taxatie bijvoorbeeld nodig hebben voor het aanvragen van een hypotheek.
 2. Een taxatie wordt door een geregistreerde taxateur in persoon verricht. Aan een taxatierapport moet in het economisch en maatschappelijk verkeer vertrouwen ontleend kunnen worden. Een taxatie is dus wezenlijk anders dan een door een verkoper afgegeven waardebepaling.
 3. Het taxatierapport bevat het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Het taxatierapport is niet bedoeld om gebruikt te worden voor andere doeleinden.
 4. Als bij een opdracht meerdere taxateurs zijn betrokken, dan maken zij gezamenlijk een taxatierapport. Als zij het niet eens worden over de inhoud van het taxatierapport, dan treden zij met u in overleg. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kunnen zij een extra taxateur inschakelen om tot een taxatierapport te komen of brengen zij een taxatierapport uit waarin zij hun eigen bevindingen weergeven.
 5. Indien meerdere taxateurs de opdracht hebben uitgevoerd, ontvangt u van ieder van hen een rekening voor hun loon en kosten, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt.

ARTIKEL 9 – WANNEER HEEFT DE VERKOPER DE OPDRACHT VERVULD?

 1. Tenzij u iets anders heeft afgesproken geldt het volgende:
 • De verkoper heeft zijn opdracht vervuld, zodra de afgesproken prestatie is geleverd of het koopcontract is ondertekend.
 • Bij een opdracht tot bemiddeling is de opdracht vervuld als de koop- of huurovereenkomst door beide partijen is ondertekend. De bemiddelaar moet u dan nog wel bij de afwikkeling begeleiden.
 • Een opdracht tot bemiddeling is ook vervuld als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt die niet het gevolg is van door de verkoper verleende diensten. Als u als koper of als huurder opdracht heeft gegeven en u iets koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft, dan is de opdracht niet vervuld.
 1. Bij koop- of huurovereenkomsten waarin opschortende of ontbindende voorwaarden staan (de wettelijke bedenktijd daaronder begrepen), is de opdracht pas vervuld als de opschortende voorwaarden zijn vervuld en partijen geen beroep meer kunnen doen op een ontbindende voorwaarde.

ARTIKEL 10 – WELKE KOSTEN BRENGT DE VERKOPER IN REKENING?

Bij bemiddeling kan de verkoper naast bemiddelingskosten ook overige kosten in rekening brengen, bijvoorbeeld voor advertenties. Hij brengt die kosten alleen in rekening als u hiermee vooraf heeft ingestemd. Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Bij het opleveren van nieuw geleverde zaken zijn naast de overeengekomen extra kosten, kosten voor meerwerk van realisatie of oplevering ook mogelijk.

ARTIKEL 12 WAT DOET DE VERKOPER ALS U NIET OP TIJD BETAALT?

 1. Bij het ontbreken van ontbindende voorwaarden: Als er zonder vooraf vastgelegde ontbindende voorwaarden van de koop wordt afgezien na het tekenen van een koopcontract moet een waarborgsom worden betaald van 10% van de koopsom.
 2. Als u niet op tijd betaalt, stuurt de verkoper een betalingsherinnering. U krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen twee weken na ontvangst van de herinnering te betalen. Dit geld voor alle verschuldigde bedragen.
 3. Betaalt u niet binnen deze twee weken? Dan bent u in verzuim en mag de verkoper de wettelijke rente in rekening brengen.
 4. Na de genoemde twee weken mag de verkoper het openstaande bedrag (laten) invorderen. De kosten hiervan (bijvoorbeeld incassokosten) zijn dan voor uw rekening, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist. Er zijn wel wettelijke grenzen aan de hoogte van deze kosten.

ARTIKEL 13 – KUNT U DE KOOP OF BEMIDDELINGSOPDRACHT INTREKKEN?

 1. Mits vooraf vastgelegd in de ontbindende voorwaarden mag U een koop intrekken. Een bemiddelingsopdracht mag ten alle tijden geannuleerd worden alvorens de koop is afgerond, bij voorkeur schriftelijk. Hierbij geldt geen opzegtermijn.
 2. Is de opdracht door twee of meer personen verstrekt? Dan kan de opdracht ook alleen door deze opdrachtgevers gezamenlijk worden ingetrokken.
 3. De bemiddelaar of verkoper heeft bij intrekking recht op vergoeding van de afgesproken kosten, voor zover die zijn gemaakt. De bemiddelaar heeft geen recht op een deel van het loon, tenzij in de opdracht iets anders is afgesproken of dat voortvloeit uit artikel 19.

ARTIKEL 14 – WAT GEBEURT ER ALS EEN TOT STAND GEKOMEN KOOP- OF HUUROVEREENKOMST NIET TOT UITVOERING KOMT?

Het kan zijn dat de opdracht tot bemiddeling is vervuld, de koop- of huurovereenkomst is getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden (inclusief de wettelijke bedenktijd) zijn uitgewerkt. Maar als een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de koop- of huurovereenkomst toch niet in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In zo’n geval heeft de bemiddelaar recht op het afgesproken loon, tenzij u aannemelijk maakt dat de bemiddelaar/verkoper tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt.

ARTIKEL 15 – WAT GEBEURT ER ALS DE ROERENDE / ONROERENDE ZAAK AAN EEN VAN DE EIGENAREN, DE PARTNER OF EEN DERDE WORDT TOEBEDEELD?

In sommige gevallen wordt een woning (of ander object) toebedeeld aan een van de eigenaren, de echtgenoot of partner terwijl de bemiddelingsopdracht tot verkoop nog loopt. De opdracht eindigt daardoor. Als is afgesproken dat het loon van de bemiddelaar afhankelijk is van de verkoop van de woning, wordt het loon berekend op basis van de waarde van de toebedeling. Als bijvoorbeeld bij een echtscheiding (beide partners bezitten 50% van de woning) een van de partners zijn of haar deel aan de ander toebedeelt, wordt de vergoeding berekend over 50% van de waarde van de woning. Dit principe geldt ook als de eigenaar een deel van de woning aan een derde schenkt. De verkoper en u kunnen andere afspraken maken over hoe het loon berekend wordt bij toedeling.

ARTIKEL 16 – WAT GEBEURT ER ALS U OVERLIJDT?

 1. Als u de enige opdrachtgever bent, eindigt de opdracht als u overlijdt, tenzij uw erfgenamen de opdracht willen handhaven.
 2. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van u overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
 3. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, zijn de artikelen 14 lid 3 en lid 4 van toepassing.

ARTIKEL 17 – WAT GEBEURT ER ALS U EEN GESCHIL MET UW VERKOPER HEEFT?

 1. Als u een klacht heeft over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, meldt u deze klacht schriftelijk bij de verkoper.
 2. Leidt de klacht niet tot een oplossing? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. U heeft hier 12 maanden de gelegenheid voor (vanaf het moment waarop u de klacht bij de verkoper heeft ingediend). Gaat het om een geschil over aansprakelijkheid bij schade? Dan is de geschillencommissie slechts bevoegd bij schades tot 10.000,- euro.
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij de verkoper heeft ingediend.
 4. Wanneer u een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de verkoper aan deze keuze gebonden.
 5. U kunt het geschil ook aan de rechter voorleggen in plaats van aan de geschillencommissie. Maar in dat geval kunt u geen beroep doen op de branchegarantie (zie artikel 18).
 6. Als de verkoper een geschil wil voorleggen, geeft hij u de keuze tussen de geschillencommissie en de rechter. Maakt u binnen vijf weken geen keuze? Dan mag de verkoper het geschil aan de rechter voorleggen.
 7. Voor de behandeling door de Geschillencommissie geldt het Reglement Geschillencommissie Verkoperdij.
 8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 18 – HOE WORDEN AFWIJKENDE AFSPRAKEN VASTGELEGD?

Als u afwijkende afspraken met de verkoper maakt, moet de verkoper die schriftelijk vastleggen.

ARTIKEL 19 – WAT ZIJN DE LEVERINGSVOORWAARDEN BIJ AANKOOP?

de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden bij een koop schriftelijk aangeleverd. samen met de koopovereenkomst dient u hier tijdens de overdracht akkoord voor te geven.

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijken